دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

10جامعه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش  کارشناسان و مدیران ارشد و میانی شرکت گاز استان تهران می باشد . که تعداد آنها 375 نفر می باشد. حجم نمونه 196 نفر می باشد که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب می گردند.

1-11 قلمرو پژوهش

1-11-1 قلمرو مکانی

این پژوهش در شرکت گاز استان تهران به انجام می رسد.

1-11-2   قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه در یک بازه زمانی حدود دوماهه می باشد.

1-11-3  قلمرو موضوعی

موضوعی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی می باشد.پس قلمرو موضوعی در حوزه رفتار سازمانی و مدیدیت تحول می باشد.

 

 

 

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه:

در این پژوهش جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی بهره گیری شده می باشد. از آنجائیکه در پژوهش حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه بهره گیری گردیده می باشد (سکاران، 1381، ص71).

 

n : حجم نمونه

N : جامعه آماری

P : نسبت موفقیت در جامعه آماری

1 – P : نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری

: دقت برآورد

با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (P)  مهم می باشد. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P بدست یابد، می تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این پژوهش نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری P = 0/5 در نظر گرفته شده می باشد.   دقت برآورد می باشد و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته می گردد . در صورتی که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته گردد، حجم نمونه حداکثر می گردد. در این پژوهش   در نظر گرفته شده می باشد.

پس در این پژوهش حجم نمونه 196 نفر می باشد که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب می گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان