دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

تاریخچه عقاید اقتصادی همواره با مباحث بسیاری پیرامون تعیین مفهوم واژه ارزش و چگونگی اندازه گیری آن همراه بوده می باشد. برای نخستین بار ارسطو میان ارزش در مصرف[1] و ارزش در مبادله[2] فرق قائل گردید. هرچند پارادوکس ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای تا قرن شانزدهم حل نشده باقی ماند اما معمای الماس-آب[3] نشان داد که آب در عین دارا بودن ارزش نامعین و بسیار زیاد و لزوم و ضرورت آن برای ادامه حیات، دارای ارزش مبادله‌ای بسیار پایین می باشد. براساس تعریف گالیانی[4] (1977)، ارزش به معنی یک ارتباط معادل ذهنی[5] میان یک مقدار از یک کالا و مقداری از یک کالای دیگر می‌باشد که این ارزش به اندازه مطلوبیت و کمیابی بستگی دارد. اگرچه 200 سال بعد، آدام اسمیت با اظهار معمای الماس-آب تفاوت میان ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی را اظهار نمود اما وی در حقیقت از این پارادوکس برای کم اهمیت جلوه دادن ارزش مصرفی بهره گیری نمود و به بیانی دیگر ارزش مصرفی را به عنوان پایه‌ای برای ارزش مبادله‌ای معرفی نمود. به علاوه اسمیت یک تئوری ارزش هزینه تولید[6] اظهار نمود که براساس آن مزد، سود و اجاره سه منبع واقعی ارزش مبادله‌ای هستند. وی در مثال معروف خود تحت عنوان مثال سگ آبی- گوزن[7]، تئوری ارزش مبادله‌ای نیروی کار[8] را تشریح نمود. بر اساس این تئوری چنانچه یک شکارچی برای شکار یک سگ آبی نسبت به یک گوزن دو برابر کوشش نماید، آنگاه سگ آبی را معادل قیمت دو گوزن خواهد فروخت؛ به بیانی دیگر هنگامی که نیروی کار تنها نهاده کمیاب تولید باشد، کالاها بر اساس نسبت بهره گیری از نیروی کار مبادله خواهند گردید (شامپیتر و جوزف، 1978)[9].

ریکاردو[10] در جستجو برای یافتن یک واحد تغییرناپذیر[11] برای اندازه‌گیری ارزش، به این نتیجه دست پیدا نمود که هیچ کالایی که ارزش مبادله‌ای آن بتواند به عنوان یک معیار استاندارد تغییرناپذیر، تغییرات در ارزش‌های مبادله‌ای سایر کالاها را اندازه‌گیری نماید وجود ندارد و به گونه کلی اندازه‌گیری ثروت ملی یا تولید از طریق جمع کردن نسبت‌های مبادله‌ای کالاها امکان‌پذیر نیست. بر اساس دیدگاه ریکاردو، یک معیار مناسب جهت تبیین ارزش بایستی دارای دو ویژگی اساسی ذیل باشد (هوشمندی،1390):

[1] – Value In Use

[2] – Value In Exchange

[3] – Diamond – Water Paradox

[4] -Ferdinando Galiani,1977

[5] – Subjective Equivalent

[6] – Cost Of  Production Theory Of Value

[7] – Beaver – Deer Example

[8] – Labor Theory Of Exchange Value

 1 Schumpeter, Joseph1978

[10] -David Ricardo

[11]– Invariable Unit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن