دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی (رایان ودیوروایس[1] 2000)

محقق به تحقیقی نحت عنوان « دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی »  پرداخته می باشد .  این پژوهش درمورد پیامدهای اتخاذ یک سبک زندگی مبتنی بر دنیا طلبی می باشد “ نمونه آماری این پژوهش 162 نفر استرالیایی از ناحیه شهری Perth بودند که 6/55 درصد پاسخگویان این پژوهش زن و 4/44 درصد آنان مرد و میانه سنی آنها 5/44 سال بود ” (رایان ودیوروایس:190).مراد از دنیا طلبی که برای معادل کلمه ماتریالیسم[2] آورده شده می باشد سازه‌ای می باشد که در تعریف آن دو رویکرد متفاوت هست.

رویکرد نخست بلک[3] 1984 مبتنی بر بعضی ویژگیهای شخصیتی همچون اهل چشم و هم‌چشمی بودن، بخیل بودن می باشد(همان:187).

ورویکرد دوم[4]  داوسن1992 ارزش دانستن محوریت و قدرت، اهل خوشگذرانی بودن و موفقیت را در مالکیت هر چه بیشتر دانستن می باشد. که رویکرد اخیر در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (همان:186).

پس آن­چنان‌که از فحوای مقاله بر می‌آید مراد از دنیاگرایی، اندازه دارایی و  ثروت افراد نیست بلکه گرایش و تمایل به کسب دارایی و ثروت‌اندوزی می باشد به تعبیری دیگر ممکن می باشد فردی بضاعت‌ مالی چندانی نداشته باشد اما ویژگیهای مذکور را ارزش تلقی کرده و عملاً جویای آن باشد. در این پژوهش رضایت از زندگی با بهره گیری از شاخص­هایی از طیف خوشی فراوان[5] که متعلق به  (اندروز و وایتی[6] 1976)  می باشد؛ بهره گیری شده، رضایت کلی از زندگی و رضایت از زندگی در هفت حوزه اسکان، معیار زندگی -مقصود از معیار زندگی اندازه تملک مادی می باشد (همان:186 ) زندگی خانوادگی،موفقیت‌ها، شغل، سلامتی، اندازه خرسندی و شادی، دنیا طلبی از طریق 14 معرف از نسخه اصلاح شده از طیف دنیا‌گرایی (Richins and Dawson (1990, 1992)) بهره گیری شده می باشد (همان:191).  همبستگی پیرسون از نوع Product – Moment عیان نمود که هر یک از ابعاد زندگی بطور معنی‌داری  با زندگی به مثابه یک کل مرتبط  بود.  نتایج این مطالعه حکایت از آن داردکه، افرادی که به لحاظ دنیا‌طلبی در مرتبه بالاتری هستند رضایت کلی از زندگی­شان کمتر می باشد. و نیز در حوزه‌های« معیار زندگی»] که بر اندازه تملک مادی فرد تأکید دارد[. «زندگی خانوادگی» و«اندازه خرسندی و شادی»  کمتر می باشد. حوزه‌های مذکور بعضی بر تملک‌مادی و بعضی بر روابط بین فردی تأکید دارد(همان:193).

[1] – Ryan & Dziurawiec

[2] – Materialism

[3] – Belk

[4] – Dawsan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – Delighted Terrible

[6] – Andrews and withey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟