دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه

جدول 2-1 مطالعه درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های پژوهش در بین پاسخگویان 10

جدول 2-2بررسی اندازه همبستگی دو متغیر «امنیت و رضایت» با سایر متغیرهای پژوهش 11

جدول 2-3 ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش 14

جدول2-4 ارتباط بین رضایت از دانشگاه و متغیرهای زمینه ای 15

جدول2-5 ارتباط بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای 17

جدول2-6 مقایسه رضایت از زندگی سال‌های 1353 و 1374به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک) 23

جدول 2-7 مقایسه رضایت از زندگی سال‌های 1353 و 1374به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک) 24

جدول2-8 تحلیل عامل گویه های رضایت از زندگی 25

جدول2-9 مقایسه اندازه رضایت از وضع سلامتی در سال های 1382- 1353 26

جدول2-10مقایسه اندازه رضایت از وضع مالی در  سال های 1382- 1353 26

جدول2-11مقایسه اندازه رضایت از وضع شغلی در سال های 1353، 1379 و 1382 26

جدول2-12میزان رضایت از اوضاع اقتصادی 27

جدول2-13میزان رضایت از اوضاع سیاسی در سال 1382 27

جدول2-14 سطوح رضایت مالی بر حسب گروه های نسلی ( پیمایش 1382) 28

جدول2-15سطوح رضایت فردی بر حسب گروه های تحصیلی( پیمایش 1382) 29

جدول2-16رضایت از زندگی به تفکیک ابعاد اجتماعی 35

جدول 2-17نتایج آزمون فرضیات   41

جدول2-18کیفیت زندگی و رضایت 54

جدول 2-19خلاصه مهمترین نتایج پیشینه تجربی 64

جدول2-20کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز 98

جدول2-21کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز 104

جدول 3-1خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر رضایت از زندگی 111

جدول 3-2 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر اندازه احساس محرومیت نسبی 113

جدول شماره 3-3 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر آنومی 115

جدول 3-4 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های دینداری 116

جدول 3-5 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های احساس بیگانگی اجتماعی 117

جدول 3-6 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های مثبت نگری 118

جدول 3-7 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های رضایت از خود 119

جدول3-8 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های رضامندی زناشوئی 121

جدول 3-9بررسی روایی معیار متغیر وابسته 126

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی 128

جدول4-2شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک سن 129

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس 130

جدول 4-4توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مقطع تحصیلی 131

جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل 132

جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه درآمد(میلیون ریال) 133

جدول4-7شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک اندازه درآمد(میلیون ریال) 134

جدول 4-8توزیع درصدی پاسخ های نمونه پژوهش به گویه های متغیر رضایت از زندگی 135

جدول 4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از زندگی 137

جدول 4-10شاخص های مرکزی در متغیر رضایت از زندگی 138

جدول 4-11توزیع درصدی پاسخهای نمونه پژوهش به گویه های متغیر محرومیت نسبی 140

جدول4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  احساس محرومیت نسبی 141

جدول 4-13شاخص های مرکزی در متغیر محرومیت نسبی 141

جدول 4-14توزیع درصدی پاسخ های نمونه پژوهش به گویه های متغیر آنومی اجتماعی 143

جدول4-15توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  آنومی اجتماعی 146

جدول 4-16شاخص های مرکزی در متغیر آنومی اجتماعی 146

جدول 4-17توزیع درصدی پاسخ های نمونه پژوهش به گویه های متغیر دینداری(بعد احساسی) 148

جدول 4-18توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  دینداری(بعد احساسی) 149

جدول 4-19 شاخص های مرکزی در متغیر دینداری(بعد احساسی) 149

جدول 4-20 توزیع درصدی پاسخهای نمونه پژوهش به گویه های متغیر احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 151

جدول 4-21توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  بیگانگی اجتماعی(بی قدرتی) 152

جدول 4-22 شاخص های مرکزی در متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 152

جدول 4-23 توزیع درصدی پاسخ های نمونه پژوهش به گویه های متغیر مثبت نگری 154

جدول 4-24توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  مثبت نگری 155

جدول4-25شاخص های مرکزی در متغیر مثبت نگری 155

جدول 4-26 توزیع درصدی پاسخ های نمونه پژوهش به گویه های متغیر رضایت از خود 157

جدول 4-27توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود 158

جدول 4-28شاخص های مرکزی در متغیر رضایت از خود 159

جدول 4-29توزیع درصدی پاسخ های نمونه پژوهش به گویه های متغیر رضایت زناشویی 161

جدول 4-30توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت زناشویی 163

جدول4-31شاخص های مرکزی در متغیر رضایت زناشویی 163

جدول4-32 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 167

جدول4-33تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 167

جدول4-34ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 168

جدول4-35 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 169

جدول4-36تحلیل واریانس در در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 169

جدول4-37جدول ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 170

جدول4-38 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 171

جدول 4-39 تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 171

جدول4-40 ضرایب رگرسیون  در خروجی تحلیل رگرسیون خطی 172

جدول4-41همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 173

جدول4-42تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 173

جدول4-44همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 175

جدول4-45تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 175

جدول4-46ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی 176

جدول4-47همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 177

جدول 4-48.تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 177

جدول 4-49ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 178

جدول 4-50.ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 179

جدول 4-51.ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 179

جدول 4-52ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 180

جدول4-53ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 181

جدول4-54 تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 181

جدول4-55ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 182

جدول4-56ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 183

جدول4-57تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 183

جدول 4-58ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 184

جدول4-59آزمون تی با دو نمونه مستقل 184

جدول4-60 تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل 185

جدول4-61آزمون تی با دو نمونه مستقل 186

جدول4-62 تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل 186

جدول 4-63ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 187

جدول4-64تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 187

جدول 4-65ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 188

جدول4-66تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 188

جدول4-67 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 189

جدول 4-68ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 190

جدول4-69تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 190

جدول4-70 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 191

جدول 4-71ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 192

جدول4-72-تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 192

جدول4-73 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 193

جدول4-74.مراحل ورود متغیرها به معادله رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم 197

جدول4-75- اختصار ضرایب معادله رگرسیونی چند متغیره 198

جدول4-76- تحلیل واریانس در معادله رگرسیونی چند متغیره 198

جدول4-77- معادلات رگرسیونی چند متغیره در مدل 199

جدول4-78- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی 200

جدول شماره 5-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 204

جدول شماره 5-2 مقایسه اثربخشی متغیر های مستقل 205

جدول شماره 5-3 اختصار نتایج فرضیات پژوهش 206

فهرست نمودارها

عنوان                                           صفحه

نمودار4-1 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته سنی 129

نمودار4-2 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک جنس 130

نمودار4-3 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دوره تحصیلی 131

نمودار4-4 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت تاهل 132

نمودار4-5 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک اندازه درآمد خانواده(میلیون ریال) 134

نمودار 4-6هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی در بین پاسخگویان 138

نمودار 4-7توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی 139

نمودار 4-8 هیستوگرام توزیع احساس محرومیت نسبی در بین پاسخگویان 142

نمودار4-9توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر احساس محرومیت نسبی 142

نمودار 4-10توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر آنومی اجتماعی 147

نمودار 4-11 نمودار هیستوگرام توزیع آنومی اجتماعی در بین پاسخگویان 147

نمودار 4-12نمودار هیستوگرام توزیع دینداری(بعد احساسی) 150

نمودار 4-13توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری 150

نمودار 4-14 نمودار هیستوگرام توزیع بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 153

نمودار 4-15توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 153

نمودار 4-16 نمودار هیستوگرام توزیع مثبت نگری در بین پاسخگویان 156

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار 4-17 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری 156

نمودار 4-18 نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خود در بین پاسخگویان 159

نمودار 4-19 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود 160

نمودار4-20 هیستوگرام رضایت زناشویی 164

نمودار 4-21توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت زناشویی 164

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟