دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد رضایت از زندگی (شورای علمی پژوهشگران[1] 1381 )

در بخشی از این پژوهش به مطالعه « احساس دوستی با اعضای خانواده » می‌پردازد؛همچنانکه در بعضی از آثار پژوهشی نظاره می گردد احساس دوستی با اعضای خانواده یکی از ابعاد رضایت از زندگی می باشد. در پیمایش مذکور احساس دوستی با اعضای خانواده با سه گویه سنجیده شده می باشد( بی نام،1381 :213ـ210).

1ـ معمولاً هر چند وقت یک‌بار با اعضای خانواده خود، مشورت و هم‌فکری دارید؟

2ـ  هر چند وقت یکبار با‌آنها اختلاف و بگو‌مگو‌ پیدا می‌کنید؟

3ـ هر چند وقت یکبار با آنها درد دل می‌کنید؟

به نظر می‌رسد که برای احساس دوستی در این پژوهش دو بعد در نظر گرفته شده یکی بعد عقلایی که معرف آن مشورت با اعضای خانواده می باشد و دوم بعد احساسی عاطفی که معرف آن انجام درد دل و فقدان اختلاف و بگو مگو می باشد. در این اثر تحقیقی به ارائه جدول توصیفی بسنده نموده می باشد در مقایسه میان افراد مجرد و متأهل جدول ذیل حکایت از تفاوت بین اندازه مشورت افراد مجرد و متأهل داردبه طوری که افراد متاهل مشورت و همفکری بیشتری با خانواده خود می نمایند(سطح معناداری 051/0 آماره 092/0)

این مقایسه در مورد اختلاف و بگو مگو در بین افراد متأهل و مجرد معنا‌دار نیست اما در مورد درد دل معنادار می باشد (سطح معناداری 000/0 آماره 199/0).  سه گویه مذکور را چنانچه  در بین مردان و زنان مقایسه نماییم مورد مشورت و هم‌فکری معنادار نمی‌باشد در مورد اختلاف و بگو‌مگو نیز معنا‌دار نمی‌باشد اما در مودر درد دل معنادار می باشد یعنی افراد متاهل بیشتر با اعضای خانواده خود درد دل می نمایند.  (سطح‌معناداری 001/0 آماره 136/0)

گر چه در این اثر‌ تحقیقی به ایجاد شاخصی مرکب از سه معرف مذکور نپرداخته می باشد اما نتایج آن بارقه‌های ایجاد فرضیاتی را در ذهن پدید می‌آورد. می‌توان گفت  احساس دوستی با اعضای خانواده به گونه معنا‌داری در بین افراد مجرد و متأهل متفاوت می باشد اما در بین زنان و مردان این تفاوت قابل ملاحظه به نظر نمی‌رسد.با در نظر داشتن اینکه پیش‌بینی می گردد احساس دوستی با اعضای خانواده یکی از ابعاد رضایت از زندگی باشد؛ پیش‌بینی  می گردد رضایت از زندگی حداقل در بعد مذکور در بین افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد می باشد.

[1]   ارزش‌ها و توجه‌های ایرانیان، یافته‌های پیمایشی در مشهد

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید