دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول                                                                                               ­ صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها……………………………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها……………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها……………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سابقه کاری آنها……………………………………………………………………۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  نوع گواهینامه  آنها  …………………………………………………………… ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت مطالعه پیروی داده ها از توزیع نرمال …………………………………..۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ………………………………….. ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان………………………… ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط­ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان …………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون ارتباط­ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………………. ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون ارتباط ­بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………. ۸۲

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری ……………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی  …………………………………………………………………   ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ……………………………………………………….. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ……………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………. ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی …………………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۲ مطالعه فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری  …………………………………………………….  ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری  ……………………………………………………………………………..  ۹۳

 

 

 

 

فهرست شکل ها ونمودارها

 

            

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها                                                                             صفحه        

شکل  ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند…………………………………………………………………………………………………………۲۶

شکل  ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………۲۹

شکل  ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها    ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل  ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل  ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ۵۸

شکل  ۲-۶ مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر حسب نوع پاسخگویان ………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان  بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………. ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ۷۳

نمودار ۴-۵  درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سابقه کاری آنها…………………………………………………………………..۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط ارتباط­ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………… ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط ارتباط­ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان…………………………………. ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری………………………………………………… ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون عملکرد سازمان امورمالیاتی…………………………………… ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ………………….. ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد  ……………………………… ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو