دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4 فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها………………… ………………………………………… 4

4-1 مقدمه. 5

4-2 آمار توصیفی. 5

4-2-1 مطالعه اطلاعات شخصی و وضعیت اجتماعی، اقتصادی پاسخگو             6

4-2-2 مطالعه سؤالات دیدگاه خانوار نسبت به کیفیت هوا. 14

4-3 آمار استنباطی. 15

4-3-1 آزمون فرضیه‌های پژوهش. 16

4-3-2 متغیرهای پژوهش. 17

4-3-3 خروجی مدل نهایی و اعتبار مدل. 18

4-3-4 مطالعه فرضیه‌های پژوهش. 25

4-3-5 متوسط تمایل به پرداخت افراد. 30

5 فصل پنجم نتیجه‌گیری و بحث……………………. ………………………………………………… 31

5-1 مرور کلی پژوهش. 32

5-2 بحث و نتیجهگیری. 32

5-3 پیشنهاد‌ها پژوهش. 33

5-4 پیشنهادات آتی…………………………… ……………………………………………………………….. 34

5-5 محدودیتهای پژوهش. 34

 

جدول ‏4‑1: مطالعه متغیر سن. 6

جدول ‏4‑2:  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت. 7

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شغل. 8

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات. 9

جدول ‏4‑5:  توزیع فراوانی پاسخگویان بر وضعیت تاهل. 10

جدول ‏4‑6 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب درآمد. 11

جدول ‏4‑7: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیشنهاد‌ها برای بهبود  12

جدول ‏4‑8: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب درجه‌ی کیفیت هوای تهران  13

جدول ‏4‑9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابتلا به بیماری  14

جدول ‏4‑10: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بهره گیری از فیلترهای تصفیه‌کننده هوا را نسبت به ماسک هوا. 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول ‏4‑11: متغیرهای پژوهش. 17

جدول ‏4‑12: اعداد بهره گیری‌شده برای متغیر کیفی شغل. 18

جدول ‏4‑13: اعداد بهره گیری‌شده برای متغیر کیفی پیشنهاد برای بهبود  19

جدول ‏4‑14: مطالعه اعتبار مدل رگرسیونی. 25

جدول ‏4‑15: مطالعه معناداری متغیر سن. 25

جدول ‏4‑16: مطالعه معناداری متغیر جنسیت. 26

جدول ‏4‑17: مطالعه معناداری متغیر شغل. 26

جدول ‏4‑18: مطالعه معناداری متغیر تحصیلات. 27

جدول ‏4‑19: مطالعه معناداری متغیر وضعیت تاهل. 27

جدول ‏4‑20: مطالعه معناداری متغیر درآمد. 28

جدول ‏4‑21: مطالعه معناداری متغیر پیشنهاد برای بهبود. 28

جدول ‏4‑22: مطالعه معناداری متغیر درجه کیفیت هوای تهران  28

جدول ‏4‑23: مطالعه معناداری متغیر ابتلا به بیماری. 29

جدول ‏4‑24: مطالعه معناداری متغیر روش‌های برای تصفیه هوا  29

جدول ‏4‑25: مطالعه معناداری متغیر نرخ مالیات بر کربن. 30

 

 

 

نمودار ‏4‑1: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت  7

نمودار ‏4‑2: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب شغل  8

نمودار ‏4‑3: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات  9

نمودار ‏4‑4: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 10

نمودار ‏4‑5: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد. 11

نمودار ‏4‑6: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت پیشنهاد‌ها برای بهبود. 12

نمودار ‏4‑7: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب درجه‌ی کیفیت هوای تهران. 13

نمودار ‏4‑8: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب ابتلا به بیماری. 14

نمودار ‏4‑9: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب تصفیه هوا  15

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن