دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1 عوامل ایجاد مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه کانتر (شاه سمندی اصفهانی،1385) 22

جدول 2-2: مدل سه مرحله ای لوین سیدی و دلیری سوسفی، 1391،ص 43) 27

جدول 3-1 : طیف لیکرت.. 68

جدول 4-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه 76

جدول 4-2- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه 77

جدول 4-3- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه 78

جدول 4-4- توزیع فراوانی متغیر وضعیت سابقه اشتغال در نمونه 79

جدول 4-5: نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه 81

جدول 4-6: شاخص های کلی برازش الگوهای اندازه گیری. 81

جدول 4-7: نتایج تحلیل عاملی تأییدی. 82

جدول 4-8: ضرایب رگرسیونی (نتایج آزمون فرضیات) 95

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار2-1:مدل هفت مرحله ای تغییر(جزنی ، 1380، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، 1391) 29

نمودار 2-2: اجزای اصلی مدل سیستمی. 30

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش (Su et al,2012) 7

شکل2-1 : مراحل چهارگانه منحنی تحول. 19

شکل2-3: مدل آدکار(سیدی و دلیری سوسفی، 1391،ص 45) 32

شکل 2-4 مراحل پذیرش تغییر در سازمان(هندیجانی و بهارلویی،1389) 35

شکل 4-1: نمودار دایرهای متغیر جنسیت در نمونه 77

شکل 4-2: نمودار دایرهای متغیر سن در نمونه 78

شکل 4-3: نمودار دایرهای متغیر سطح تحصیلات در نمونه 79

شکل 4-4: نمودار دایرهای متغیر وضعیت سابقه اشتغال در نمونه 80

شکل 4-5: الگوی معادلات ساختاری فرضیه اول. 85

شکل 4-6: الگوی معادلات ساختاری فرضیه دوم 85

شکل 4-7: الگوی معادلات ساختاری فرضیه سوم 86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 4-8: الگوی معادلات ساختاری فرضیه چهارم 87

شکل 4-9: الگوی معادلات ساختاری فرضیه پنجم 88

شکل 4-10: الگوی معادلات ساختاری فرضیه ششم 89

شکل 4-11: الگوی معادلات ساختاری فرضیه هفتم 90

شکل 4-12: الگوی معادلات ساختاری فرضیه هشتم 91

شکل 4-13: الگوی معادلات ساختاری فرضیه نهم 92

شکل 4-14: الگوی معادلات ساختاری فرضیه دهم 93

شکل 4-15: الگوی معادلات ساختاری فرضیه یازدهم 94

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان