دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………….. 8

1-2 ضرورت پژوهش……………………………………….. 11

1-3 تعریف مساله……………………………………….. 12

1-4 هدف پژوهش…………………………………………. 12

1-5 فرضیات پژوهش………………………………………. 14

1-6 روش پژوهش…………………………………………. 14

1-7 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………….. 16

1-8 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی)……………………. 16

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 17

1-10 واژگان اصلی………………………………………. 17

1-11 اختصار فصل…………………………………………. 18

فصل دوم

ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………….. 20

2-2 ارزش در اقتصاد محیط زیست…………………………….. 23

2-2-1 ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی……. 25

2-2-2 روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها……. 26

2-3 روش‌های اندازه‌گیری تقاضای کالاهای زیست محیطی……………… 28

2-4-1  نقاط قوت و ضعف روش ارزش‌گذاری مشروط…………………. 34

2-4-2 مفهوم تمایل به پرداخت……………………………… 37

2-4-3 عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد…………………. 39

2-5 مبانی تجربی (مطالعات پیشین)………………………….. 41

2-5-1 مطالعات خارجی…………………………………….. 42

2-5-2مطالعات داخلی……………………………………… 49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6 اختصار فصل………………………………………….. 55

فصل سوم

محیط زیست و بحران آلودگی هوا

3-1 مقدمه…………………………………………….. 58

3-2 آلودگی محیط زیست معضلی جهانی…………………………. 59

3-3 پروتکل کیوتو………………………………………. 61

3-4 بهره گیری از رهیافت اقتصادی جهت کاهش سطح آلودگی…………… 63

3-4-2 سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده‌ها…………………… 65

3-4-3 راه حل چانه زنی تدوین حقوق مالکیت…………………… 66

3-4-4 ابزارهای‌ با هدف‌ مشارکت‌ داوطلبانه……………………. ‌ 67

3-4-5 راه حل مالیات و یارانه…………………………….. 68

3-5 مالیات‌ها………………………………………….. 69

3-5-1 مالیات‌های زیست محیطی………………………………. 70

3-6 حمل و نقل سبز……………………………………… 74

3-6-1 جایگاه حمل و نقل در اقتصاد سبز……………………… 74

3-6-2 حمل و نقل شهری پایدار……………………………… 76

3-6-3 چالش‌های بخش حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه…………. 78

3-6-4 استراتژی‌های ایجاد سیستم حمل و نقل سبز………………… 79

3-7 اختصار فصل………………………………………….. 81

منابع………………………………………………… 83

                              

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره 3-1: مالیات بر کربن (مدل پیگو)……………….. 72

نمودار شماره 3-2: هفت بخش اصلی اقتصاد سبز…………………. 75

نمودار شماره 3-3: واکاوی رویکرد A-S-I……………………… 80

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن