دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت و توجه جوانان ایران گزارش نهایی نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان1380

مطابق یافته‌های پیمایش مذکور در پاسخ به سوال” احساس می‌کنم شادابی و نشاطی را که یک جوان بایستی دارا باشد، ندارم“  56 درصد پاسخگویان فاقد شادابی و نشاط طبیعی جوانی بوده‌اند (بی نام،1380: 60). که حکایت از پایین بودن احساس شادابی و نشاط در جوانان می باشد . در مجموع به لحاظ بهداشت روانی نتایج واقعاً نگران کننده و هشدار دهنده می باشد شایان ذکر می باشد وضعیت مذکور در میان دختران و پسران تفاوت معنا‌داری ندارد مطالعه وضعیت سلامت روانی با دو پرسشنامه انجام پذیرفت و مجموعاً از  هر دو پرسشنامه چنین نتیجه‌گیری می گردد که مشکل روانی در دختران بیش از پسران می باشد هر چند معضلات روانی خفیف در دختران شیوع کمتری  دارد. (همان: 159).  در تحلیل وضعیت مذکور بر اساس سطح در‌آمد خانواده وضعیت  سلامت روانی افراد با درآمد پایین نسبت به افراد، درآمد متوسط و بالا متفاوت می باشد؛ یعنی افرادی که درآمد پایین دارند به گونه معنا‌داری نسبت به افرادی که در آمد متوسط و بالا دارند کمتر می باشد اما بین افراد با درآمد متوسط و بالا تفاوت معنا‌داری (براساس آزمون تو کی) نظاره نشده می باشد(همان :200).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به لحاظ متغیر تحصیلات؛ بهترین سطح رضامندی نسبت به سلامتی به ترتیب متعلق به جوانانی  می باشد که تحصیلات­شان راهنمایی؛ دبیرستان؛ فوق لیسانس و مقاطع بالاتر می باشد. جوانان پیش‌دانشگاهی و دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بد‌تری هستند (همان: 239).

یافته‌های تحلیلی حکایت  از آن دارد که رضایت از خانواده با سلامت روانی ارتباط مستقیم دارد؛ به این معنا‌ که هر قدر رضایت از خانواده بیشتر گردد، سطح سلامت روانی وی بالاتر می‌رود (همان: 271) نیز چنانچه پاسخگویان را بر اساس اندازه سلامت روانی به چهار دسته مشکل‌دار، نسبتاً مشکل‌دار، سالم و کاملاً سالم تقسیم نماییم. با گروه مشکل دار در مقایسه  با گروههای دیگر، توجه مثبت‌تری‌ به دوستانشان دارند. نیز در خصوص مشارکت سیاسی، ارتباط مشارکت سیاسی با سلامت روانی ارتباط‌ای مستقیم می باشد؛ هر چه افراد  سلامت روانی بالاتری بر‌خوردار باشند نسبت به مشارکت سیاسی بهتر می‌اندیشند (همان: 276) نیز نسبت به رضایت از شغل (همان: 281) لذت از اوقات فراغت مشارکت اجتماعی (همان: 283) در نظر داشتن نهاد‌های حکومتی  (همان: 285) همه ارتباط معنا‌داری هست.نیز با در نظر داشتن آنکه پیش‌بینی می گردد رضایت ازخانواده و دوستان از ابعاد رضایت از زندگی باشد  و زیرا جامعه‌آماری ما دانشجویان می باشد اظهار آمارهایی در این خصوص مناسب به نظر می‌رسد.

به لحاظ وضعیت اقتصادی دانشجویان دختر ازنظر اقتصادی به گونه معنا‌داری  بهتر از دانشجویان پسر هستند. (همان: 513). به لحاظ در نظر داشتن خانواده نیز دانشجویان  دختر به گونه معنا‌داری  توجه مثبت‌تری دارند(همان: 514) در مورد  گروه دوستان دانشجویان پسر در مقایسه  دانشجویان دختر توجه بهتری نسبت به دوستان خود دارند (همان: 515)نیز دختران به گونه معنا‌‌داری توجه مثبت به کار‌نمود مساجد و هیاتهای مذهبی دارند (همان: 9 –  518)در حوزه دینداری هم در بعد اعتقادات قلبی دینی و هم در اعتقادات رسمی دینی دختران دانشجو به گونه معنا‌داری از پسران دانشجو نگاه مثبت‌تری دارند به ویژه در بعد اعتقادات قلبی دینی (همان:4ـ 523)  هدف از ذکر مطالب فوق این می باشد که ببینیم اگر رضایت از زندگی را به حوزه های خاصی تفکیک نماییم و در هر یک از حوزه ها به تفکیک زن و مرد نتایج آن را اظهار نماییم ؛ در این صورت آیا می توانیم با اطمینان بالایی به تفاوت رضایت از زندگی بین دختران و پسران دست یابیم ؟ قرائن در اینجا به اندازه کافی نیست اما می توان بر اساس مطالب مذکور احتمال داد که رضایت از زندگی پسران کمتر یا مساوی رضایت از زندگی دختران باشد  .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟